Blanc de chine figure of Guan Yin (restored)

Item Lot Number: 12

Blanc de chine figure of Guan Yin (restored)

NOT SOLD